# خدا

می دانم که می دانی که می داند ... و می دانم که می دانی نمی داند چه می دانم ...

و دوباره... تقابل منشور نگاه آفتاب  به الماس گون وجود قطره باران ... و متولد می شود زرنگار رنگ... سبز همچون دل سبزینه گرفته از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید